รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นายสหรัฐ สุระเวช

 

61710018 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ e-wallet จากผู้ใช้บริการของไทย และต่างประเทศ แทนการใช้เงินสดของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี

Foctors Influencing E-wallet Adoption from International and Local Providers and Cast Replacement among Chonburi Population

17 มกราคม 2563
2 นางสาววาสนา หงษ์กลาย 61710014

 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และโอกาสทางการตลาดสู่สากล สินค้าโอทอป ผ้าทอมือบ้านปึก จังหวัดชลบุรี

Packagage Development to Increase Value and International Marketin Opportunities OTOP Products, BAN PUK Hand-Woven Fabries

22 กุมภาพันธ์ 2563

 

3 นางสาวกชพรรณ ชำรวย 61710004 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่งอาหารถึงบ้านในกลุ่มผู้บริโภคสัญชาติอาเซียนในประเทศไทย

Tnfleuncing Factors for Food Delivery Servive Decision among ASEAN Consumers in Thailand

22 กุมภาพันธ์ 2563
4 นางสาวชนิกานต์ บุญมา 61710006 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

Factor Influencing the Mobile Banking Usage Decision among foreign laboro in Thailand

 22 กุมภาพันธ์ 2563
5 นางสาวนันทภัทธ์ โชคอริยพิทักษ์ 61710007 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องอาหารในกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน

The Feasibility on Area Utilization for Commercial Purpose in Queen Hotel among ASEAN Tourists

 22 กุมภาพันธ์ 2563
6 นางสาวพัทธนันท์ โชคอริยพิทักษ์  61710009 ความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจร้านเครื่องรางและของขลังจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนและจีน

The Feasibility Study on Investment in Amulet Business for Asian and Chinese Tourist

 22 กุมภาพันธ์ 2563
7 นางสาวภิรญา พีรถาวรชัย 61710017 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ขับเคลื่อนธุรกิจกระบองเพชรใน EEC

Marketing Mixes that Drive Cactus Business in EEC

22 กุมภาพันธ์ 2563
8  นางสาวภูษณิศา บุญตานนท์ 61710010 ปัจจัยในการเลือกซื้อรถบรรทุกขนส่งสัญชาติยุโรปและญี่ปุ่นของผู้ปกครองการขนส่งในจังหวัดชลบุรี

Factors Influenoing Purehasing Decision of European and Japanse Truck among Delivery Service Providers in Chonburi

 22 กุมภาพันธ์ 2563
9 นางสาวรัตนภรณ์ อักษรศรี 61710013 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาสามสุข จังหวัดชลบุรี

Factor Influencing decision to Use Ecotourism Service in Sam Muk Mountain, Chonburi

22 กุมภาพันธ์ 2563
10 นายศิรภัทร พีรศักดิ์โสภณ 61710015 ปัจจัยด้านส่วนประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวจากโครงการบ้านจัดสรร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Marketing Mixes Affecting Purchasing Behaviors of Single Unit House from Housing Project in Chonburi

22 กุมภาพันธ์ 2563
11 นางสาวขนิษฐา คงนมนาน 61710016 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ของชาวเมียนมาร์ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง

Factor Inflencing Fintech Usage among Burmese in Central Region of Thailand