ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

              Download ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4)

  • รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (แยกตามคณะ/วิทยาลัย)
 1.คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 11.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.คณะสหเวชศาสตร์
3.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13.คณะสาธารณสุขศาสตร์
4.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 14.คณะเภสัชศาสตร์
5.ศึกษาศาสตร์ 15.คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
6.วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 16.คณะโลจิสติกส์
7.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 17.คณะวิทยาการสารสนเทศ
8.วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 18.คณะวิทยาศาสตร์
9.คณะดนตรีและการแสดง 19.คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.คณะพยาบาลศาสตร์ 20.คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา