แบบฟอร์มทั่วไป/Other Forms

สำหรับนิสิตไทย

 • GRD-101 แบบคำร้องทั่วไป [WORD] [PDF]
 • GRD-102 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อไปยังต้นสังกัด [WORD] [PDF]
 • GRD-103 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอรับรองสถานะการศึกษา [WORD] [PDF]
 • GRD-104 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม [WORD] [PDF]
 • GRD-105 แบบฟอร์มขอออกจดหมายขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
 • GRD-106 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอใช้เครื่องมือวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
 • GRD-106-1 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
 • GRD-107 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ [WORD] [PDF]
 • GRD-108 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการแปลเครื่องมือการวิจัย [WORD] [PDF]
 • GRD-109 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย
 • แบบฟอร์มรับรองใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ [WORD] [PDF]

For International Student

 • GRD-101 General Request From [WORD] [PDF]
 • GRD-102 Extend Time to Leave for Study [WORD] [PDF]
 • GRD-103 Request form for issuing a letter of acknowledgement of the student’s status of the study [WORD] [PDF]
 • GRD-104 Request form for issuing a requesting letter for an ethical review (IRB) from an external agency [WORD] [PDF]
 • GRD-105 Request form for issuing a requesting letter for information using in the dissertation/thesis/IS [WORD] [PDF]
 • GRD-106 Request form for issuing a letter of requesting permission to use a research instrument [WORD] [PDF]
 • GRD-106-1 Request form for requesting permission using a research instrument (in BUU) [WORD] [PDF]
 • GRD-107 Request form for issuing invitation letter(s) for experts to validate research instruments [WORD] [PDF]
 • GRD-108 Request form for issuing an invitation letter for expert to translate a research instrument [WORD] [PDF]
 • GRD-109 Request form for issuing a requesting letter for data collection
 • Acknowledgement of utilizing research findings or creative works [WORD] [PDF]

 

แบบฟอร์มคำร้องอื่นๆ/Others (Registrar Office)

แบบฟอร์มการขอสำเร็จการศึกษา/Forms of Requesting for Graduation

 • GRD-Checklist – หลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา / Completion of Study

 

แบบฟอร์มสำหรับระบบ i-Thesis/Forms for i-Thesis

 • การขอเพิ่มชื่ออาจารย์ภายนอกในระบบ i-thesis/Add Experts or External Committee [click]
 • การขอเพิ่มชื่อวารสารในระบบ i-Thesis/Add a Journal [click]