• นิสิตไทย
  • GRD-IS 001 แบบขออนุมัติชื่องานนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 002 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเค้าโครงงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 003 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 004 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 005 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-1 แบบรายงานผลสอบปากงานนิพนธ์สำหรับประธานสอบ  [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-2 แบบรายงานผลสอบปากเปล่างานนิพนธ์สำหรับกรรมการรายบุคคล [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-Open แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 006 แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 007 แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [WORD] [PDF]
  • GRD 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น [WORD] [PDF]
  • GRD 009 แบบฟอร์มการขอสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS Progress Report แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์[WORD][PDF]

 

 • International Student
  • GRD-IS 001 EN Form for IS title and advisory committee notification [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 002 EN Form for proposal exam committee appointment [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 003 EN Report result for IS proposal defense [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 004 EN Form for appointment IS committee oral defense [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 005 EN Report results for IS oral defense [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-1 ENG Report form to grade oral IS for the chair  [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-2 ENG Report form to grade oral IS for a committee  [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-Open แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 006 EN Request to change IS advisory committee [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 007 EN Request form for revising IS title [WORD] [PDF]
  • GRD 008 Report form for checking plagiarism and duplication [WORD] [PDF]
  • GRD-IS Progress Report [WORD][PDF]