• นิสิตไทย
  • GRD-T 001 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 002 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-T 003 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิต  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
   • แบบคำร้องขอปกปิดข้อมูลวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
   • หนังสือรับรองการปกปิดข้อมูลวิทยานิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-T 005 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  [WORD] [PDF]
   • GRD-T 005-1 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สำหรับประธานสอบ [WORD] [PDF]
   • GRD-T 005-2 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สำหรับกรรมการรายบุคคล [WORD]  [PDF]
   • GRD-T 005-Open แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ [WORD] [PDF]
  • GRD-T 006 แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 007 แบบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  [WORD] [PDF]
  • GRD 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น [WORD] [PDF]
  • GRD 009 แบบฟอร์มการขอสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-T Progress Report แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ [WORD][PDF]
 • International Student
  • GRD-T 001 ENG Form for appointment of Thesis advisory committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 002 ENG Form for appointment of proposal defense committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 003 ENG Report form for thesis proposal defense  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 004 ENG form for appointment of oral proposal defense committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 005 ENG Report form for oral thesis defense  [WORD] [PDF]
   • GRD-T 005-1 ENG Report form to grade oral thesis defense for the chair  [WORD]  [PDF]
   • GRD-T 005-2 ENG Report form to grade oral thesis defense for a committee  [WORD]  [PDF]
   • GRD-T 005-Open แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ [WORD] [PDF]
  • GRD-T 006 ENG Request form to change thesis advisory committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 007 ENG Request form for change of Master’s thesis title  [WORD] [PDF]
  • GRD 008 Report form for checking plagiarism and duplication [WORD] [PDF]
  • GRD-T Progress Report  [WORD][PDF]