รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 Mr.Wai Hin Ko Ko 62910054 The Use of Musical Elements in the Ancient Songs “Pat Pyoe” in “Mahar Gita” : The Creation of a New Repertoire for Myanmar Tradtional Music. 26 พฤศจิกายน 2562