รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นายณัฐวิโรจน์ มหายศ 61920056 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่กับภาพลักษณ์และความสนใจในการเลือกศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
The Influence of New Media Information Exposure Behavior and Interest in Choosing to Study at Burapha University Among 12th Grade Students under The Secondary Educational Service Area Office 18.
30 ตุลาคม 2562
2 นางสาวสุชาวดี ณรงค์ชัย 61920048 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอางออร์แกนิค

The Marketing Mix Factors Influencing Consumer’s Buying Decision Behavior Toward Organic Skill Care Products

19 พฤศจิกายน 2562
3 นางสาวศิริพร วชิรโสวรรณ 61920045 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในช่องยูทูป และความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารของ
ผู้ชมการรีวิวอาหารโดยยูทูปเปอร์
Uses and Gratifications, YouTube Engagement, and Intention to Purchase Foods at a
Restaurant Reviewed by YouTubers.
27 พฤศจิกายน 2562
4 นางสาววฤณดา ทองเนื้อสุข 61920047 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
Factors Affecting Decision Making to Use the Online English Course.
29 พฤศจิกายน 2562
5 นางสาวชนิดาภา เซี้ยงแขก 61920050 การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสของงานโฆษณาที่บ่งบอกความหลากหลายทางเพศของผู้บริโภคชาวไทย
Textual Analysis and Decoding of Thai Consumers Toward Advertisements for LGBT
3 กุมภาพันธ์ 2563
6 นางสาวรวิสรา แย้มเยื้อน 61920192 ภาษาภาพพจน์ที่สะท้อนแนวคิดสิทธิสตรีนิยม

Figurative Language Reflecting Feminism in Songs

28 มีนาคม 2563
7 นายอรัญ สาหร่าย 61920054 ทัศนคติต่อสำเนียงภาษาอังกฤษ: กรณีของนักเรียนและครูในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง

Attitudes Toward Accent of English: A Case Study of Thai Student and Teachers in a Public School

28 มีนาคม 2563
8 นางสาวปัทมาวดี ภักดีงาม 61920053 การวิเคราะห์การใช้รูปเบี่ยงบังและคำสรรพนามโดยเพศทางเลือกในเวทีการบรรยายต่าง ๆ

An Analysis of Hedges and Pronouns Used by Oueer Speakers on the Showcase

28 มีนาคม 2563
9 นายภาสกร มุสิแก้ว 61920191 การศึกษาภาษาที่ใช้บนป้าย ความเข้าใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ: กรณีศึกษาตลาด ๔ แห่งในอำเภอหาดใหญ่

A Study of Language Use on Signs, Intellgibility and Attitude among International Tourists: A Case Study of 4 Local Markets in Amphoe Hat Yai

 29 มีนาคม 2563
10 นางสาวภรณ์ภัสสร นาคสนธิ์ 61920043 การวิเคราะห์โครงสร้างอัตภาคของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏบนเว็บไซต์สองแห่ง

An Analysis of Move Structures in English Movie Review Appearing on Two Websites

29 มีนาคม 2563