รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1  นางสาวดวงกมล ศรีพุ่ม 61930010 การรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
Perceptions and Benefits Received of People toward the Corporate Social Responsibility Projects of Suzuki Motor Thailand Co.Ltd. : A Case Study of People in Tambom Tasit, Puangdang, Rayong Province.
28 ตุลาคม 2562
2 นายธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ 61930011 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านงบประมาณของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาล
นครแหลมฉบัง
Knowledge of Budgetary Operations Process of Officers in Laemchabang Municipality.
28 ตุลาคม 2562
3 นางพัชรี ดีพร้อม 61930014 ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Readiness of Personnel Local Administration in Panthong District, Chon Buri Province Toward Eastern Special Development Zone.
28 ตุลาคม 2562
4 นายวิธวินท์ พาณิชยาชีวะ 61930015 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Social Welfare Needs of Elderly in Laemchabang Municipality, Sriracha District, Chon Buri Province.
28 ตุลาคม 2562
5  นางสาวศศิมาพร ขาวทองบริสุทธิ์ 61930016 ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริเวณชุมชนโดยรอบโรงกลั่นของ บริษัทไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
Attitude and Behavior of People Toward Corporate Social Responsibility of Thai Oil Public.
28 ตุลาคม 2562
6  นายณพล เติมกิจธนสาร 61930021 ความต้องการพัฒนาตนเองของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีด้านข้าราชการ 4.0 Needs for Self-development of the Village Headman of Muang District, Chanthaburi Province in Government Officials 4.0 28 ตุลาคม 2562
7  นางสาวศศิวิมล กองทรัพย์เจริญ 61930022 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตตำบลตาสิทธิ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
The Social Welfare Needs of the Elderly in Tasit Subdistrict, Pluakdaeng District,
Rayong Province.
28 ตุลาคม 2562
8  นางสาวณัฐพัชร์ ณ ระนอง 61930023 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Factor Affecting the Happiness of the People in Local Administration in Eastern Economic Corridor.
28 ตุลาคม 2562
9 นายสรวัชร์ สุดแก้ว 61930026 คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Quality Service of Wangdan’s Tambon Health Promoting Hospital, Kabinburi District, Prachinburi Province.
28 ตุลาคม 2562
10 นายธุวานันท์ สุขโชค 61930028 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี
Tourist Satisfaction Toward Services Obtaining from the Bangsaen Beach Tourists Assistant Center, Chon Buri Province.
28 ตุลาคม 2562
11 นางสาวภูริชา ฉวีวรรณ 61930029 การศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Quality of Service on Public Relations by Thamai Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Krathumban, Samutsakhon Province.
28 ตุลาคม 2562
12  นางสาวจุฑามาศ อินทไทร 61930031 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดตามเขตผังเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี Public Opinion on the Coastal Bridge Project to Solve the Traffic Congestion Problem in Chonburi Town Plan, Chon Buri Province. 28 ตุลาคม 2562
13 นายวิชชากร ตรึกตรอง 61930032 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี Factors Affecting Public Participation in Local Development Plan of Hang Sung Sub-District Administration Organization, Nong Yai District, Chon Buri Province. 28 ตุลาคม 2562
14 นางสาวธัญณีย์ ศิระโสภณวัฒน์ 61930034 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
Guideline for Promoting the People’s Participation in Sub-district Civil Society for Local Development Plan’s Fomulation : A Case Study of in Nongchak Subdistrict Municipality, Banbueng District, Chon Buri Province.
28 ตุลาคม 2562
15 นางกมลรัตน์ ฉรี 61930036 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้รับบริการของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา
Service Efficiency to People as Service Users of the Sriracha Provincial Electricity Authority.
28 ตุลาคม 2562
16  นางสาวภัสสร เพ็งสา 61930037 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
Solid Waste Management Behavior of People in Bansuan Town Manicipality, Mueang District, Chon Buri Province.
28 ตุลาคม 2562
17  นายธนวัฒน์ ตาลทอง 61930041 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เมืองพัทยา
Public Opinion on the Impact of Tourist Promotion Events in Pattaya City City.
28 ตุลาคม 2562
18 ร.ต.ท.นราธิป นะยะเนตร 61930042 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติต่อหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจภูธรศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
Influencing Factors at Work of Inquiry Officer in Sriracha Police Station, Chon Buri Province.
28 ตุลาคม 2562
19  ร.ต.ท.ปรมา ปราณี 61930043 บทบาทของกองทุนยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมชลบุรี ในภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
The Role of The Justice Fund of the Chon Buri Provincial Justice Office to be Used in the Mission of Helping the People on the Justice Process to Reduce Social Inequality.
28 ตุลาคม 2562
20 นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง 61930013 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
The Job Satisfaction of Officers of Rajamangala University of Technology Tawan-ok,
Bang Phra Campus.
28 ตุลาคม 2562
21 นางสาวกรชุลี จันทะรัง 61930019 ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
People Satisfaction in Public Service of Mab Phai Sub-District Ban Bueng District,
Chon Buri Province.
28 ตุลาคม 2562
22 นายทรงพจน์ พูลสิน 61930001 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

Factors Affecting Digital Technology on Working of Personnel in Chonburi Provincial Public Health Office

29 กุมภาพันธ์ 2563