การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ/PURCHASE & BUSINESS CONTRACT

เลขที่ประกาศ เรื่อง
019/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อรับส่งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
020/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และกระบวนการจริยธรรมการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
022/2561 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
023/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
024/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
027/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ  i-Thesis และกระบวนการจริยธรรมการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
028/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
034/2561 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
037/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
038/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารสำหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
039/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารสำหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
040/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
041/2561 ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงานและยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
042/2561 ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
044/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
045/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
046/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
047/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
056/2561 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
012/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
014/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
019/2562 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
020/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
023/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
024/2562 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
028/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการใช้งานระบบ i-Thesis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
029/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
032/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
033/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
034/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
043/2562 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
048/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
050/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
059/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
065/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
067/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
071/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
076/2562 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
078/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งวิทยากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
085/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
088/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
091/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
093/2562 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานความก้าวหน้าในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
096/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
098/2562 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง