รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางนิตยา พรรณภักดี 61810062 การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมกระดานปาร์ตี้: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง

An Enhancing Interpersonal Intelligence among Primary School Student in Grade 5 With Party Board Game: Behavioral and EEG Study

21 กันยายน 2562
2 นายอมรเทพ ทองชิว 61810069 วิธีการทำนายสถานะการจราจรจากกูเกิลแมพ ด้วยดีพเลิร์นนิง Predicting for Traffic Status From Google Maps With Deep Learning. 30 กันยายน 2562
3 นายอนุสรณ์ จันดาแสง 61810068 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การฝึกแบบดอทโพรบทาสก์ต่อการควบคุมอารมณ์ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ Development of Dot Probe Training Tusk Computer Program for Emotion Regulation In Young Adult : An Event Related Potential Study. 11 ตุลาคม 2562
4 นางสาวนวลักษณ์ กลางบุรัมย์ 61810050 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรม
โมบายแอพลิเคชั่นทฤษฎีการเรียนรู้สื่อผสมทางปัญญา
Development of Holistic Health Literacy in Older Adults with Non-Communicable Disease by Using Innovative Mobile Application Based on Cognitive Theory of Multimedia Learning
28 ตุลาคม 2562
5 นายกษิดิ์ศร วิไลเลิศ 61810047 การพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกDevelopment of Reachability Source of Capital for Small and Medium Enterprises in Eastern Special Development Zone. 28 ตุลาคม 2562
6 นายทรงเกียรติ อิงคามระธร 61810061 การพัฒนาอภิปัญญาโดยใช้บทเรียนแบบข้อความหลายมิติกำกับตนเองร่วมกับการใช้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Development of Metacognition Using Self-Regulated Lesson and Feedback for Grade Nine Students.
30 ตุลาคม 2562
7 Mr.OUSSA EM 61910001 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อการตั้งใจซื้อของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในราชอาณาจักรกัมพูชา: การวิจัยแบบผสานวิธี

Development of Assessment Criteria of Social Media Marketing on Purchase Intention Among Social Media Users in Cambodia: A Mixed Method Research

21 กุมภาพันธ์ 2563
8 นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ 61910087 การเพิ่มสมรรถนะทางกาย จิตใจและปัญญาในผู้สูงอายุ โดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายโยคะแบบนั่งเก้าอี้

Enhancing Physical, Psychological, and Cognitive Abilities of Elderly by Seated Yoga Exercise Program

18 มีนาคม 2563
9 นางสาวอมรา ผดุงทรัพย์ 61910035 การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

The Development of A Positive Thinking Skill Scale for Undergraduate Students in Eastern Special Development Zone

19 มีนาคม 2563
10 นางสาวนุธิดา ทวีชีพ  61910034 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่มีต่อความผูกพันของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การวิจัยแบบผสานวิธี

The Relationship of School Bullying Behavior on Connectedness of Primary School Students : A Mixed Method Research Design

 21 มีนาคม 2563