กลุ่มวิชา คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Management and Tourism

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Faculty of Humanities and Social Sciences

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Art

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

Faculty of Political Science and Law

  คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

Graduate School of Public Administration

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

College of Research Methodology and Cognitive Science

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Sport Science

  คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

  คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

  คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Phamaceutical Sciences

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

Faculty of Geoinformatics

  คณะโลจิสติกส์

Faculty of Logistics

  คณะวิทยาการสารสนเทศ

Faculty of Informatics

  คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล

Faculty of Marine Technology