รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 Mr.DOM SOPHEA 61920001 EXAMING FACTORS INFLUENCING ON THE STUDENTS’ BEHAVIORAL INTENTION TO USE MOBILE LEARNING (M-LEARNING) IN TOURISM AND HOSPITALITY IN PHNOM PENH, CAMBODIA 4 กันยายน 2562
2 นางสาวบรรณาพร คำสวัสดิ์ 61920159 แบบจำลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MODEL OF EMPLOYEE INNOVATION BEHAVIOR KASETSART UNIVERSITY) 10 กันยายน 2562
3 นางสาววิลาสิณี ถีถาวร 61920170 การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช
เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จำกัด
Perception of Japanese Organizational Culture and Work Efficiency of Employee in Toyota Tsusho M&E (Thailand).
9 พฤศจิกายน 2562
4 นางสาวรมิตา ประวัติ 61920164 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
Factors Affecting Organizational Engagement of Personnel at Queen Savang Vadhana
Memorial Hospital.
9 พฤศจิกายน 2562
5 นางสาวธารปาง ต.วิเชียร 61920162 งานที่มีความหมายและความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองMEANINGFUL WORK AND ORGANIZATION COMMITMENT AMONG TEACHERS OF PRIVATE SCHOOL IN RAYONG PROVINCE 9 ธันวาคม 2562
6 นางสาวกุสุมา ศรีแย้ม 61920179 ความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดองค์การแห่งความสุขของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
Organizational Commitment Through Happy Workplace Concept of Generation Y : A Case Study of Power Plant in Eastern Part of Thailand.
9 ธันวาคม 2562
7 MISS PENG  SIYU 61920185 Research on the Relationship between Chinese Tourist Experience and Internet-Word-of-Mouth Intention : Case Study of the Grand Palace. 11 ธันวาคม 2562
8 นางสาวจารวี แย้มพิกุล 61920183 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทาง
ดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์
Casual Relationship Model of Celebrity Endorser, Store Image and Digital Marketing Affecting to Consumer Buying Decision at Multi-Brand Store Sneaker.
6 มกราคม 2563
9 นางสาวสุกัญญา ท้าวสอน 61920007 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูล คุณภาพอาหารและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารไทยแบบต้นตำรับ
A Causal Relationship Model of the Information Seeking, Food Quality and Brand Image Influences the Decision Making on Using Services of Authentic Thai Cuisine Restaurant.
6 มกราคม 2563
10 นางสาวพชรพร ขันนาค 61920014 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกโยคะของผู้บริโภค Gen X ในภาคตะวันออก
The Factors That Have an Impact on Generation X’s Service Selection on Yoga Practice Center in Eastern Region.
13 มกราคม 2563
12 นางสาวปัทมาวรรณ  ลิ้มพลอยพิพัฒน์ 61920012 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานม
ไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Health Care Behavior and Perceived Values of Band Equity Affecting the Purchase Decision Behavior Health Milk Tea in Bangkok Thailand.
26 ธันวาคม 2562
13 นางสาวสุรีย์พร  ภูมิชัยสุวรรณ 61920184 ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
Internal Support Factors That Influence The Success of Lean Manufacturing System in The Automotive Industry in The Eastern Region Industrial Estate
26 ธันวาคม 2562
14 นางสาวผกาวัลย์ เอิบอาบ 61920013 ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

A Relationship between Exercise Motivation and Consumer Behavior in Making Decision to Buy Exercise Products and Clothes in the Bangkok Metropolitan Area, Thailand

13 มกราคม 2563
15 นางสาวชวัลรัตน์ บัวคำป้อ 61920011 อิทธิพลของการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออก

The Influence of Tranditional Marketing and Socail Media Marketing toward of Consumer-based Brand Equity in Modern Trade Business, Convenience Store in Eastern Region

14 มกราคม 2563
16 นางสาวณอานัท หอมศิริ 61920180 อิทธิพลของคุณภาพบริการออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้อผ้าสตรีออนไลน์บนเฟสบุ๊กแฟนเพจ

The Influences of Online Service Quality and Relationship Marketing Factors to Commitment Between Consumer and Female Clothing Online Retailers on Facebook Fanpage

17 กุมภาพันธ์ 2563
17 นางสาวสุเพ็ญพร ดิ่งแก้ว 61920182 การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง Facebook Live ของผู้บริโภค
Marketing Mix and Motivation that Impact Customer Decision on Clothes Through Facebook live Channel.
2 มีนาคม 2563
18 นายกมล เลิศอุดมกิจไพศาล 61920178 ความน่าเชื่อถือของโฆษณาประเภทอินโฟเมอร์เชียล และความไว้ใจในสื่อที่ส่งผลต่อการต่อใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทำงาน ในกรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563