รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวสาวิตรี จันทศรี 61910025 การพัฒนาตัวดูดซับจากชานอ้อยเพื่อใช้ในกระบวนการแยกเดกซ์แทรนออกจากน้ำอ้อยด้วย
คอลัมน์โครโมโตกราฟี
Development of Sugarcane Bagasse Adsorbents for Dextran Separation in Cane Juice Using Column Chromatography.
19 กันยายน 2562
2 นายณัฐวุฒิ ไตรโอสถ 61910023 การศึกษาคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพรีไบโอติกในรูปของลีแวน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพผิว เพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านเวชศาสตร์เครื่องสำอาง          A STUDY OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF PREBIOTIC (LEVAN) – PRODUCING FROM BACILLUS SIAMENSIS AND CONDITIONS AFFECTING THE SKIN FOR POTENTIAL APPLICATION IN COSMETICS. 26 กันยายน 2562
3 นางสาวอภิญญา บุญเขียน 61910022 ผลของสารสกัดหยาบสมุนไพรที่สกัดด้วยเทคโนโลยีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดและ
สารทำละลายที่ต่ำกว่าจุดวิกฤตยิ่งยวดต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในมนุษย์
Effect of Medicinal Plants Crude Extract Optained from Supercritical Carbon Dioxide and Subcritical Solvent Extraction Technologies on Antimicrobial Activity of a Selected Array
of Human Pathogens.
 

30 กันยายน 2562

4 นางสาวสุธีพร ทนคำ 61910017 การนำสารลดแรงตึงผิวจากของเสียกระบวนการซัลโฟ เนชั่นของ LINEAR ALKYLBENZENE กลับมาใช้
SURFACTANT RECOVERY FROM THE WASTE OF LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATION PROCESS.
3 ตุลาคม 2562
5 นายอานันท์ จุลสุคนธ์ 61810003 การเลือกการส่องผ่านของแสงด้วยอุปกรณ์อิเล็กโตรโครมิก Selective of Light Transmission by Electrochromic Device. 9 ธันวาคม 2562
6 นายภาณุพัฒน์ เจนสินธนานันท์ 61920016 การบูรณาการวิศวกรรมคันไซ โมเดลของคาโน และการตลาดเชิงประสบการณ์สำหรับงาน
บริการธุรกิจ
The Integration of Kansei Engineering, Kano’s Model and Experience Marketing for Café Business Services.
15 มกราคม 2563
7 นายชยุตม์ แตรไตรรงค์ 61910021 การติดตามเส้นทางด้วยระบบควบคุมแบบพีไอดีของยานผิวน้ำไร้คนขับ
Path Following Based on PID Control of an Unmanned Surface Vehicle.
3 กุมภาพันธ์ 2563
8 นายธนาคาร ดำรงค์รักษ์ 61920015 การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามิติชนิดสองหัวฉีดสำหรับการพิมพ์พลาสติกและหมึกนำไฟฟ้า

Development of Dual Extruder 3D Printer for Printng Plastic and Conductive Ink

29 มีนาคม 2563