ลงทะเบียนอบรม i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรม i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การอบรม i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

  • กำหนดการอบรม ในระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 [click]
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเข้าอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    ในระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

    • รายชื่อ ณ วันที่ 8 ก.ย. 63 [click]
    • รายชื่อ ณ วันที่ 9 ก.ย. 63 [click]