รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวปัทมพร สุขพงษ์ไทย 61910064 ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(THE STUDY OF LEARNING USING STEAM EDUCATION FOR DELELOP LEARNING ACHIEVEMENT AND WORK CREATIVE ABILITY OF 10th GRADE STUDENTS )

30 เมษายน 2562
2 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วอำรัตน์ 61910080 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเอสคิวอาร์คิวซีคิว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Effects of Using Brain Based Learning with SQRQCQ Technique on Mathematical Problem Solving Ability and Learning Achievement of Grade 5 Students.
15 ตุลาคม 2562
3 นายสิทธิโชค เอี่ยมบุญ 61920126 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
A Study of Creative Thinking and Constructing Scientific Model Ability for Twelfth Grade Students Using Model-Based Learning.
28 ตุลาคม 2562
4 นายพีรวุฒิ  ยิ่งนอก 61920122 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 Steps) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง
ทรัพยากรธรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ The Study of Learning Achievement and Analytical Thinking by Using The 5 Steps Learning Process with The Cooperative Learning Method STAD Technique on Geological Resources of Four Grade Students.
30 ตุลาคม 2562
5 นางสาวสุดารา ทองแหยม 61920128 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
The Effects of Learning Management Using Stem Education on Learning Achievement and Science Process Skills on Electricity of Sixth Grade Students.
6 พฤศจิกายน 2562
6 นายปริพันธ์ หมั่นค้า 61920123 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการกลุ่ม และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

The Study of Learning Achievement, Group working and Satisfaction in Biology: Life in Environment Using Flipped Classroom and Co-operativeLearning Approach of Mattayomsuksa 4 Students.

13 พฤศจิกายน 2562
7 นางสาวจุฑารัตน์ วิเศษ 61920125 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ชั้น (7E) ร่วมกับปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
The Effects of Learning Using 7E Learning Cycle with Problem Based on Learning Achievement and Ability in Problem Solving in Science in the
Topic of Genetic Transmission for Mattayomsuksa Three Students.
18 พฤศจิกายน 2562
8 นางสาวธัญชนก ทาระเนตร 61920129 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (Steam) ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
The Effects of Steam-Based Education Approach on Creative Thinking and Learning Achievement in DNA Technology of 10th Grade Students.
25 พฤศจิกายน 2562
9 นายปัญจวิชญ์ ทองสุข 61910075 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ The Effects of Organizing Mathematics Learning Activities by Using Metacognition in Problem Solving with Higher-Order Questions on Mathematical Problem Solving Ability and Self-Regulate Learning of Ninth Grade Students. 28 พฤศจิกายน 2562
10 นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ 61910062 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคลและระดับกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ    The Study of Individual and Group Creativity of Tenth Grade Students Using Active Learning on Genetics and DNA Technology. 27 พฤศจิกายน 2562
11 นางสาวธนัชชา นวนกระโทก 61910084 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II เรื่อง ยีนและโครโมโซมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา พฤติกรรมการทำงานกลุ่มและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       The Effect of Inquiry Cycles 5Es Instructional Model with the Jigsaw II Technique inChromosome and Genetic Material on Learning Achievement, Group Working Behaviors and Scientific Mind of Tenth Grade Students. 26 พฤศจิกายน 2562
12 นางสาวจุฑามาศ  กันทะวัง 61910061 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 27 พฤศจิกายน 2562
13 นางสาวสรวีย์  นาคเกษม 61920127 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

A Study of Science Learning Achievement and Scientific Problems Solving Using Problem-Based Learning with STEM Education in Work and Energy of Eight Grade Students

25 พฤศจิกายน 2562
14 นางสาวนิชนันท์  คำตา 61920124 ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
The Effects of 5E Inquiry Process with Stem Education Approach on Problem Solving Ability and Science Learning Achievement of Upper Elementary School 6th Grade.
2 ธันวาคม 2563
15 นางสาวหงส์จิรา  เอียดหนู 61910081 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

A Study of the Learning Achieyment and Analytical Thinking of 10th Grade Students in Physics on Work and Energy Using Active Learning

  

3 ธันวาคม 2563
16 นายเฉลิมพล ชมภูโครต 61920115 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายประเภท ๓ สังกัดวิทยาลัยเอกชนภาคตะวันออก
The Development of Online Lessons on Computer Systems for Students with Physical Disabilities Under the Private Colleges of Eastern Region.
2 กุมภาพันธ์ 2563
17 นางสาวสมสุดา จันทเจียง 61920117 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
The Development of Online Lessons on Basic Robot Design Computing Science for Secondary Level 2 Student Opportunily Expansion School of Nakhon Nayok Province Office of Education.
2 กุมภาพันธ์ 2563
18 นายปริญญา ยวงทอง 61920118 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
The Development of Online Lessons on Computer Networking for Students
in Mattayomsuksa 3 High School Under the Jurisdiction of the Office of Educational Service Area 7.
1 กุมภาพันธ์ 2563
19 นางสาวนรี ทองจิตต์ 61920121 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
Effects of Stem Education Approach on Learning Achievement and Problem Solving Abilities of 6th Grade Students.
19 กุมภาพันธ์ 2563
20 นายทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์ 61910063 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน เรื่อง จลนศาสตร์เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
An Action Research Through the Phenomenon-Based Learning on Chemical Kinetics Topic for Eleventh Grade Students to Enhance Learning Achievement and Critical Thinking Skill
11 มีนาคม 2563
21 นางสาวกีรติกา อินทร์ชัย 61910060 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ดดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
An Action Research Through Socio-Scientific Issues Based Learning on Learning Achievement and Critical Thinking.
11 มีนาคม 2563
22 นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่ 61920130 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสับเสาหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง ดาราศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

A Study of Learning Achievement and Satisfaction of Ninth Grage Students Though Inquiry Based Learning with Augmented Reality on the Astronomg

11 มีนาคม 2563
23 นางสาวพรทิพย์ สังเกตุ 61910085 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเจตคติต่อ
วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
A Study of Learning Achievement Integrated Science Process Skills and Attitude toward Chemistry for Grade 11 Students Using STEM Education Approach.
13 มีนาคม 2563
24 นางสาวณัฐญา เจริญพันธ์ 61910083 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น (7Es) ร่วมกับบทเรียนเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
The Effects of Inquiry-Based Learning (7Es) with Augmented Reality Technology on Atomic Structure and Matter Properties for Eleventh Grade Student.
13 มีนาคม 2563
 25  นางสาวณัชชาพร แก้วหวาน 61920154 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

The Effect of Learning Management Using Brain Based Learning (BBL) with Team Assisted Invididualization on the Mathematical Reasoning Ability and Matthematics Learning Achievement of Mathayomsuksa 2 Students

 23 มีนาคม 2563
26 นางสาวตาว ชัยวงศ์ศรีอรุณ 61920132 การเสริมสร้างการเยียวยาตนเองของนักเรียนวัยรุ่นที่ออกมาจากครอบครัวหย่าร้างด้วยการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

The Enhancement of Self-Healing for Teenager Students from Divorced Families Through Conitive Behavioral Theraphy

23 มีนาคม 2563
27 นายกษิตินาถ จันทุมา 61910079 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มรผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The Effect of Learning Management By Using Open Approach with SSCS Model on Mathematical Problem Solving Ability and Learning Achievement of Fifth Grade Students

23 มีนาคม 2563
28 นายรัฐเขตน์ ธิสานนท์ 61920120 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและะความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Organization Learning Actives Though DAPIC with Think Talk Write to Develop Mathematical Problem Solving and Communication Abilities of Fifth Grade Students

23 มีนาคม 2563
29 นายศิวะคุปต์ ถ้ำหิน 61910076 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Problem-Based Learning Management to Emphasize ill-Structures Peoblems FCR Developing Mathematical Problem Solving and Communication Abilities for Mathayomsuksa 3 Students

23 มีนาคม 2563
30 นางสาวรพีพร โพธิศรี 61920119 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The Effects of Congnitively Guiderd Instruction (CGI) with Think Pair Share Learning Activities on Problem Solving Ability Mathematical Learning Achievement and Mathematical Learning Achievement of Mathayomsuksa I Students

 

25 มีนาคม 2563
31 นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี 61910119 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวงล้อการคิดอย่างกระตือรืนร้นในบริบทเชิงสังคมร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

The Effect of Organization Mathematics Learning Activities Using Thinking Actively in A Social Context Wheel Model With Journal Writng on Mathematical Peoblem Solving and Connection Abilities of Mathayomsuksa 3 Students

25 มีนาคม 2563