บุคลากร

1.นางสุภรัติ      สุขวิสุทธิ์         เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 707

 e-mail: suparat@go.buu.ac.th

2.นางนิดาวรรณ   สุบรรณเสนีย์       เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 705

   e-mail: nidawan@go.buu.ac.th

3.นางสาวจารุดา   เต็มโชค          เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 707

  e-mail: jaruda@go.buu.ac.th

4.นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข          เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 705

    e-mail: atchareeya@go.buu.ac.th