สุภรัติ สุขวิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 707 
e-mail: suparat@go.buu.ac.th
จารุดา เต็มโชค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 707
e-mail: jaruda@go.buu.ac.th

อัจฉรียา ยินดีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 705
e-mail: atchareeya@go.buu.ac.th

นิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์
นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 705 
e-mail: nidawan@go.buu.ac.th