แบบฟอร์มอื่นๆ

ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่อีเมล nidawan@go.buu.ac.th

** หมายเหตุ **

  1. ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในภาคต้น ปี 2563 ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย สามารถปรับแก้ข้อมูลได้ หากไม่ต้องการเปิดรับในภาคปลาย ปี 2563
  2. ต้องกรอกข้อมูลในช่องสีส้มให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในช่องคุณสมบัติของผู้สมัคร
  3. หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ เป็นหลักสูตรและจำนวนที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแล้วว่าคณะ/วิทยาลัย ยังสามารถรับได้ในภาคปลาย ปี 2563 โดยยึดจากจำนวนผู้มารายงานตัวในภาคต้น ปี 2563
  4. วันและเวลาที่จัดสอบ จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร
  5. หากมีหลักสูตรที่ต้องการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม (กรณีไม่เคยขอเปิดรับมาก่อน) ให้กรอกข้อมูลต่อด้านท้ายและใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน (ไม่ต้องใส่รหัส) พร้อมแนบหลักฐานการอนุมัติฯหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย พร้อมหน้าปกเล่มหลักสูตร
  6. รายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก ให้ลำดับแรกเป็นประธานกรรมการ และลำดับสุดท้ายเป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

  • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมประวัติ คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ [Word] [PDF]