แบบฟอร์มอื่นๆ

* คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่สามารถเปิดรับสมัครในภาคปลาย 2564 ได้ เนื่องจากมีจำนวนนิสิตเต็มแผนการรับ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 แล้ว

ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่อีเมล nidawan@go.buu.ac.th

** หมายเหตุ **

  1. ต้องกรอกข้อมูลในช่องสีส้มให้ครบถ้วน
  2. หากไม่ต้องการเปิดรับในหลักสูตรใด ให้ใส่สีแดงไว้ในช่องหลักสูตรดังกล่าว
  3. จำนวนที่เปิดรับ เป็นจำนวนที่ปรับแล้ว โดยคิดจากจำนวนนิสิตที่สมัครเข้ามาในภาคต้น ปีการศึกษา 2564
  4. วันและเวลาที่จัดสอบ จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร
  5. หากมีหลักสูตรที่ต้องการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม (กรณีไม่เคยขอเปิดรับมาก่อน) ให้กรอกข้อมูลต่อด้านท้ายสุดและใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน (ไม่ต้องใส่รหัส) พร้อมแนบหลักฐานการอนุมัติฯหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย พร้อมหน้าปกเล่มหลักสูตร (และใส่สีเขียวไว้ในช่องหลักสูตรดังกล่าว)

 

**************************************************************************************************************

 

 

 

 

  • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมประวัติ คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ [Word] [PDF]