แบบฟอร์มอื่นๆ
  • เอกสารประกอบการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา [Click]      
  • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมประวัติ คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ [Word] [PDF]

 

      แบบฟอร์มการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน)  

(ร่าง) ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่อีเมล nidawan@go.buu.ac.th

**************************************************************************************************************