แบบฟอร์มอื่นๆ
  • เอกสารประกอบการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา [Click]      
  • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมประวัติ คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ [Word] [PDF]
แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน)

(ร่าง) ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่อีเมล nidawan@go.buu.ac.th

**************************************************************************************************************