แบบฟอร์มอื่นๆ
  • เอกสารประกอบการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา [Click]      

(ร่าง)ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่อีเมล nidawan@go.buu.ac.th

** หมายเหตุ **

  1. ต้องกรอกข้อมูลในช่องสีส้มให้ครบถ้วน
  2. หากไม่ต้องการเปิดรับในหลักสูตรใด ให้ใส่สีแดงไว้ในช่องหลักสูตรดังกล่าว
  3. ไม่ต้องปรับแก้จำนวนที่เปิดรับ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบจากข้อมูลในเล่มหลักสูตรฯ แล้ว
  4. วันและเวลาที่จัดสอบ จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร

**************************************************************************************************************

 

  • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมประวัติ คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ [Word] [PDF]