แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย)

ไฟล์ Microsoft Word

ไฟล์ PDF 

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2564

ประจำปีการศึกษา 2565

 

การประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2564

ประจำปีการศึกษา 2565