แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย)

ไฟล์ Microsoft Word

ไฟล์ PDF 

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2564

ประจำปีการศึกษา 2565

 

การประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ประจำปีการศึกษา 2564

ประจำปีการศึกษา 2565