ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง