คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

 มหาวิทยาลัยบูรพา

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการลงทะเบียนข้ามสถาบัน กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
https://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
2. ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่ง แบบฟอร์ม AS-3-08 แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน รายวิชาข้ามสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
3. ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ

  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถามได้ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://reg.buu.ac.th/
4. ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆกําหนด ดำเนินการผ่านระบบ https://reg.buu.ac.th/
5. เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6. ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ https://reg.buu.ac.th/
7. ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียนข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการเรียนมายังงานบริการสร้างเสริมศักยภาพ ทุนมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อบันทึกเข้าระบบ ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา