รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย