ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี         รักษาการแทนคณบดี

Ph.D. – The Ohio State University

M.A. – San Jose State University, California

B.S. – San Jose State University, California

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร       รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ

Ph.D.  2001  Biological Sciences  University of Portsmouth, U.K.

M.Sc.  1984  Marine Biology  Chulalongkong University, Thailand

B.Sc.  1981  Marine Science Chulalongkong University, Thailand