คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2565                                                                           
 • ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565
ประจำปี 2564 
ประจำปี 2563
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561