คณะ/วิทยาลัย วิชาเอก อักษรย่อปริญญา
ไทย อังกฤษ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
1 การจัดการ ปร.ด. Ph.D.
2 การจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กจ.ม. M.M.
3 บัญชี บช.ม. M.Acc.
4 บริหารธุรกิจ บธ.ม. M.B.A.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ไทยศึกษา ปร.ด. Ph.D.
2 สื่อสารการตลาด นศ.ม. M.Com.Arts.
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.ม. M.A.
4 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง นศ.ม. M.Com.Arts.
5 ไทยศึกษา ศศ.ม. M.A.
6 ภาษาไทย ศศ.ม. M.A.
7 ศาสนาและปรัชญา ศศ.ม. M.A.
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1 การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  ปร.ด. Ph.D.
2 ทัศนศิลป์ และการออกแบบ ปร.ด. Ph.D.
3 นิติศาสตร์ น.ม. LL.M.
4 การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ร.ม. M.Pol.Sc.
5 รัฐศาสตร์ ร.ม. M.Pol.Sc
6 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ร.ม. M.Pol.Sc
7 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ร.ม. M.Pol.Sc
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ศศ.ม. M.A.
2 ทัศนศิลป์และการออกแบบ ศศ.ม. M.A.
คณะศึกษาศาสตร์
1 หลักสูตรและการสอน กศ.ด. Ph.D.
2 บริหารการศึกษา กศ.ด. Ph.D.
3 การศึกษาและการพัฒนาสังคม กศ.ด. Ph.D.
4 เทคโนโลยีทางการศึกษา กศ.ด. Ph.D.
5 วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา กศ.ด. Ph.D.
6 จิตวิทยาการปรึกษา กศ.ด. Ph.D.
7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) กศ.ด. Ph.D.
8 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (นานาชาติ) กศ.ด. Ph.D.
9 บริหารการศึกษา กศ.ม. M.Ed.
10 เทคโนโลยีการศึกษา กศ.ม. M.Ed.
11 หลักสูตรและการสอน กศ.ม. M.Ed.
12 การสอนคณิตศาสตร์ กศ.ม. M.Ed.
13 การสอนวิทยาศาสตร์ กศ.ม. M.Ed.
14 จิตวิทยาการปรึกษา วท.ม M.Sc.
15 วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา วท.ม M.Sc.
16 การศึกษาและการพัฒนาสังคม กศ.ม. M.Ed.
17 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (นานาชาติ) กศ.ม. M.Ed.
18 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) กศ.ม. M.A.
19 การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี วท.ม M.Ed.
20 สมองจิตใจและการเรียนรู้ รป.ม. M.Sc.
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
1 รัฐประศาสนศาสตร์ ปร.ด. Ph.D.
2 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.ม. M.P.A.
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
1 การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ปร.ด. Ph.D.
2 การจัดการสาธารณะ ปร.ด. Ph..D.
3 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) บธ.ด. D.B.A.
4 การจัดการธุรกิจโลก บธ.ม. M.B.A.
5 การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน บธ.ม. M.B.A.
6 การบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร บธ.ม. M.B.A.
7 การพัฒนาองค์การและจัดการสมรรถนะของมนุษย์ บธ.ม. M.B.A.
8 การจัดการสาธารณะ บธ.ม. M.B.A.
9 การบัญชีบริหาร บธ.ม. M.B.A.
10 บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) บธ.ม. M.B.A.
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
1 การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ปร.ด. Ph.D.
2 การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ปร.ด. Ph.D.
3 การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วท.ม. M.SC.
4 การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา วท.ม. M.SC.
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1 เทคโนโลยีทางทะเล วท.ม. M.Sc.
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
1 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปร.ด. Ph.D.
2 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ)   M.Sc.
คณะโลจิสติกส์
1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปร.ด. Ph.D.
2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วท.ม. M.Sc.
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 วิทยาการสารสนเทศ ปร.ด. Ph.D.
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์    
3 วิทยาการสารสนเทศ วท.ม. M.Sc.
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ    
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์    
คณะวิทยาศาสตร์
1 คณิตศาสตร์ ปร.ด. Ph.D.
2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปร.ด. Ph.D.
3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปร.ด. Ph.D.
4 วาริชศาสตร์ ปร.ด. Ph.D.
5 ฟิสิกส์ ปร.ด. Ph.D.
6 เคมี ปร.ด. Ph.D.
7 คณิตศาสตร์ วท.ม. M.Sc.
8 คณิตศาสตร์ศึกษา วท.ม. M.Sc.
9 เคมี วท.ม. M.Sc.
10 เคมีศึกษา  วท.ม. M.Sc.
11 จุลชีววิทยาประยุกต์ วท.ม. M.Sc.
12 ชีววิทยาศึกษา วท.ม. M.Sc.
13 ฟิสิกส์ วท.ม. M.Sc.
14 ฟิสิกส์ศึกษา วท.ม. M.Sc.
15 วาริชศาสตร์ วท.ม. M.Sc.
16 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วท.ม. M.Sc.
17 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วท.ม. M.Sc.
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วท.ม. M.Sc.
19 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.ม. M.Sc.
20 สถิติ วท.ม. M.Sc.
21 ชีวเคมี วท.ม. M.Sc.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วิศวกรรมชีวภาพ (นานาชาติ) ปร.ด. Ph.D.
2 วิศวกรรมครื่องกล ปร.ด. Ph.D.
3 วิศวกรรมโยธา ปร.ด. Ph.D.
4 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปร.ด. Ph.D.
5 วิศวกรรมเคมี ปร.ด. Ph.D.
6 วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม. M.Eng.
7 วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. M.Eng.
8 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม วศ.ม. M.Eng.
9 การจัดการงานวิศวกรรม วศ.ม. M.Eng.
10 วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.ม. M.Eng.
11 วิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม. M.Eng.
12 วิศวกรรมโยธา วศ.ม. M.Eng.
13 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม. M.Eng.
14 วิศวกรรมเคมี วศ.ม. M.Eng.
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) ปร.ด. Ph.D.
2 การผดุงครรภ์ พย.ม. M.N.S.
3 การพยาบาลเด็ก พย.ม. M.N.S.
4 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พย.ม. M.N.S.
5 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พย.ม. M.N.S.
6 พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)   M.N.S.
7 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) พย.ม. M.N.S.
8 การพยาบาลผู้ใหญ่ พย.ม. M.N.S.
9 การพยาบาลผู้สูงอายุ พย.ม. M.N.S.
10 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรปรับปรุง 2560) พย.ม. M.N.S.
คณะเภสัชศาสตร์
1 วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ปร.ด. Ph.D.
2 วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ภ.ม. M.Pham.
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปร.ด. Ph.D.
2 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา วท.ม. M.Sc.
คณะสหเวชศาสตร์
1 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปร.ด. Ph.D.
2 วิทยาศาสตร์การแพทย์ วท.ม. M.Sc.
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 สาธารณสุขศาสตร์ ส.ด. Dr.P.H.
2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปร.ด. Ph.D.
3 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ปร.ด. Ph.D.
4 สาธารณสุขศาสตร์ ส.ม. M.P.H.
5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.ม. M.Sc.
6 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ วท.ม. M.Sc.