ประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการรับสมัครนิิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561