เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนานิสิตต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับ  รวมถึงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่นิสิตควรรู้เบื้องต้น, Roadmap สู่การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, สิ่งอำนวยความสะดวก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

          นอกจากนี้ ดร.นวศิษฏ์  รักษ์บำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง คุณพลชัย ไชยอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคุณจันจิรา วงษ์ศรี ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการให้บริการแก่นิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยบูรพา

There is no gallery selected or the gallery was deleted.