ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 702 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  โดยรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561