ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีกำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  The 47th National Graduate Research Conference  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น  Deadline submission: 30 กันยายน 2561  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://ngrc.rmu.ac.th/