ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th