เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารภปร มหาวิทยาลัยบูรพา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิสุทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งส่วนงาน การแต่งตั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย สรุปข้อมูลนิสิตและแผนการรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 – 2563 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  (ร่าง) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย (ร่าง) ฐานคิดรายได้และประมาณการรายจ่ายบัณฑิตวิทยาลัยและ (ร่าง) ขั้นตอนการเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา