เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการให้บริการห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณนิสาชล กาญจนพิชิต ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา คุณจักรกฤษณ์  แม้นเหมือน และคุณจิรภา สุจิรานุธรรม สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างดี