รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวฝนทิพย์ สีสรรค์   61920030 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  The Relationship Between Health Literacy and Exercise Behavior of Elderly in Bansuan Elderly School, Mueang Chon Buri, Chon Buri Province. 2 ธันวาคม 2562
2 นางสงบ จันทร์ธรรม 61920032 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ที่เชื่อมโยงลงสู่ชุมชนตามแนวคิดลีน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี The Development of a Cancer Care System Receiving Chemotherapy Linked to the Community, Based on the LEAN Concepts, Mueang District, Chon Buri Province. 2 ธันวาคม 2562
3 นางสาวชมพูนุช อินทศรี 61920033 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลของรัฐExpectations and Satisfactions of Clients on the Service System of Outpatient Department in Public Hospitals.
2 ธันวาคม 2562
4 นางสาวธีรภัทร์ ลักษณียนาวิน 61920034 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี Factors Predicting Depression of Upper Secondary School Students in Mueang Chon Buri District, Chon Buri Province. 2 ธันวาคม 2562
5 นางสาวณัฐยา สุนัติ 61920036 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด Factors Predicting Preventive and Control Behaviors on Dengue Hemorrhagic Fever Among People in Koh Chang District, Trat Province. 2 ธันวาคม 2562
6 นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์ 61920038 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาโดยใช้แนวคิดทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี Effects of Sexuality Education Learning Activity Management by Using Life Skill Concept for Preventing Premature Pregnancy of Junior High School Students in Chon Buri Province. 2 ธันวาคม 2562
7 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงพณิชถาวร 61920114 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่มีระยะเวลาทำงาน ๑-๕ ปี Factors Related to Burnout of Public Health Professional with Working Duration 1-5 Years. 2 ธันวาคม 2562
8 นางสาวอรณิช ชำนาญศิลป์ 61920037 ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี
The Effectiveness of Organizing Health Education Activities Based on Self-Efficacy Theory on Electronic Cigarettes Smoking Prevention Behavior of Upper Secondary School Students In Nonthaburi Province.
4 ธันวาคม 2562
9 นายสุรวิทย์ นันตะพร 61810011 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
Development of Participatory Injury Prevention Model to Improve Safety Behaviors Among
Informal Workers : Case Study of Snakeskins Gourami Fish Processor, Samutprakarn Province.
4 ธันวาคม 2562
10 นางวิไล ชอบชื่นชม 61920035 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของผู้ป่วยคลินิกพิเศษใน โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
Factors in Choosing to use The Part-time Special Medical Clinic Service at One Public Hospital in Chon Buri Province.
12 ธันวาคม 2562
11 นางสาววราภรณ์ ยังเอี่ยม 61810007 ผลของโปรแกรม “รู้รอบ ตอบโซเดียม” ต่อพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
Effects of The “I See Right Sodium” Program on Sodium Consumption Behavior Among
University Students in Lower Northern Region, Thailand.
3 กุมภาพันธ์ 2563
12 นางสาวเอื้อมพร พูนกล้า 61920021 ประสิทธิผลของสารสกัดกระทียมต่อระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งหนึ่งในจังหวักสมุทรปราการ

Effectiveness of Garlic Extract on Blood Lead Level of Battery Factory’s Employees in Samut Prakan Province

24 มกราคม 2563
13 นายสุรสิทธิ์ กลีบประทุม 61920022 ประสิทธิผลของเข็มขัดนิรภัยพยุงลำตัว เพื่อลดความล้าของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานควบคุมเครนในท่าเรือ

The Effectiveness of Trunk-Supporting Seat Belt in Reducing Low Back Muscle Fatigue among Sea-Port Crane Operators.

6 กุมภาพันธ์ 2563
14 นายอมรเทพ จั่นจีน 61920025 ประสิทธิผลของการใช้สเปรน์ฟองร่วมกับสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนสที่มีผลต่อปริมาณการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานพ่นสี ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานต์แห่งหนึ่ง ของจังหวัดชลุบุรี

The Effectiveness of Combined Between Potassium Pemanganate and Dry Fog Spray Effect to Toluene Exposer among Painting Process Section in an Automotive Parts Industry, Chonburi Province

7 กุมภาพันธ์ 2563
15 นางสาวปัทมพร จันทร์กลม 61920023 ประสิทธิภาพการบำบัดเบนซีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชันโดยไททาเนียมไดออกไซต์/พีแอลเอ

Removal Efficiency of Benzene by Photocatalytic Oxidation Using TiO2/PLA

18 กุมภาพันธ์ 2563
16 นางาสวพรพรรณ ขุนเภา 61920027 การออกแบบกล่องบรรจุปั๊มโลชั่น โดยประยุกต์คำแนะนำงานยกของ NIOSH เพื่อลดความเสี่ยงของหลังส่วนล่างและเพิ่มประสิทธิผลการปฎิบัติของพนักงานแผนกบรรจุสินค้าในโรงงานผลิตบรรจุภันฑ์ปั๊มพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

The Design for the Lotion Pump Containers By Applying Niosh Lifting Reccomdation to Reduce Low Back Risk and Increase the Perfomance Effectiveness among Packing Workers, In a Plastics Pump Package Manufacturing Factory, Pathumthani Province

18 กุมภาพันธ์ 2563