สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดรับข้อเสนอในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 นิสิตที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225