เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesisและจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

โดยเวลา 15.30 – 18.30 น.ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์ พานิชย์ วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ i-Thesis และเวลา 18.45 – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นชัย ปราบจันดี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต

เอกสารประกอบการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesisและจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

There is no gallery selected or the gallery was deleted.