เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการ “สู่เส้นทางการได้รับทุนระดับชาติในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพิจนิจ คชภักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตระดับณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 56 คน

There is no gallery selected or the gallery was deleted.