เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา, ระบบ I-Thesis, กระบวนการเสนอ ปรับปรุงและพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณคมสันต์ เอี่ยมวิไล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณรดาศา พงษ์สำราญ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และคุณณัฐกานต์ ปัดเกษม นักวิชาการศึกษา สังกัดงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานกับบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าประสงค์ต่อไป