เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับอดีตคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยที่สามารถจัดเวลามาเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  เพชรชื่น (วาระการดำรงตำแหน่ง 14 เมษายน 2531 – 30 มิถุนายน 2534) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์ (วาระการดำรงตำแหน่ง 20 กรกฏาคม 2542 – 31 มกราคม พ.ศ. 2544) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง (วาระการดำรงตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2544 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544) ซึ่งในการพบกันในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานงานของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต  รวมถึงได้มีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์