ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://council.buu.ac.th/

– ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
– 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
– ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
– แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี