ขอเชิญสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ที่สนใจในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว”(จัดในรูปแบบออนไลน์ 22 – 23 มิถุนายน 2566)
เปิดรับบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
– กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
– กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
– กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย 2,500 บาท
   ติดต่อสอบถาม โทร 061-6149095 / 088-2292015
ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ ได้ที่  http://conference.su.ac.th/register/