วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณจารุดา เต็มโชค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการปะชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     การประชุมฯ ในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอขอบคุณรูปภาพจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา