เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
     โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     ทั้งนี้ มีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้ด้านงานบัณฑิตศึกษาต่อไป
Cr. ขอขอบคุณรูปภาพจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล