วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ
     การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการนำผลการประเมิน (Feedback report) มาใช้วางแผนบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565