ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ในหัวข้อ “Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

ลงทะเบียนและส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก