เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “PDPA” การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา “You gotta know” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ
     การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แก่อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 108 คน