วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดย อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ
     การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาสมรรถนะด้านการทำวิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 144 ท่าน
เอกสารประกอบการบรรยาย : http://bit.ly/3INdexi