วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ได้ผลการประเมิน AUN QA ระดับ 5 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กันทิมา สุวรรณพงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ
     การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ได้ผลการประเมิน AUN QA ระดับ 5 รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 ท่าน