เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรตรีควบโท: A Lesson Learned from the Achiever” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ

     การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกทั้งเป็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 ท่าน