ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561