เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 303 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร  กล่าวเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องระบบ i-Thesis และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม ประธานพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา