เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 202 อาคารหอประชุมธำรง  บัวศรี  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ประทุม  ม่วงมี ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควรกล่าวรายงานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องระบบ i-Thesis และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม ประธานพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา